۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۵

مانی مؤتمنی

بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران

بررسی اثر نوسانات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران
سطح و علامت رشد اقتصادی نمی‌تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد.

چکیده

این مقاله می‌کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل‌سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم‌جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به‌جا مانده، آزمون هم‌جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه‌ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به‌نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می‌شود. با مقایسه دو ر، مشخص می‌شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی‌گیرد. این نتیجه نشان می‌دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی‌تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

نویسنده:

مانی مؤتمنی: استادیار دانشگاه مازندران

دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران - دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
website tracking