۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵

اصفهان؛

برخوردجدی با سرویس های دانش آموزی متخلف

برخوردجدی با سرویس های دانش آموزی متخلف
معــاون اجرایــی ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی اصفهان از برخوردجدی با سرویس های دانش آموزی متخلف در اصفهان خبرداد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،جعفریــان گفت: شــش هزار و 358 خودروی شــخصی، دو هــزار و 69 خــودروی پــلاک قرمــز، تاکســی ،244 ون و تعــدادی اتوبــوس در اصفهان بــه عنوان ســرویس مدارس فعال هستند.
وي افزود: این تعداد خودرو ،65 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی و 35 درصد دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان را پوشش می دهند که با این حساب 72 هزاردانش آموز اصفهانی از سرویس مدارس استفاده می کنند.

معــاون اجرایــی ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی اصفهان با اشاره به اینکه نرخ کرایه براساس مسافت تعیین می شــود، نرخ کرایه ها را اعلام کرد وافزود : نــرخ کرایه برای انــواع خودروهــای پیکان،پرایــد و آردی برای ســه کیلومتر در ماه 71 هزار تو مان ، برای از ســه کیلومتر بیشــتر تا شــش کیلومتــر 80 هــزار تومــان وبــرای از شــش کیلومتــر بیشــتر تا 9 کیلومتر 93 هزارتو مان در ماه محاسبه شده است .

جعفریــان نــرخ کرایــه بــرای خودروهــای ســمند ، پــژو و خودروهــای مشــابه را برای ســه کیلومتــر 76 هــزار تومان، برای بیش از سه کیلومتر تا شــش کیلومتر 86 هزار تومان و برای بیش از شش کیلومتر تا 9 کیلومتر 97 هزار تومان در ماه اعلام کرد .
 وی با بیان اینکه نرخ کرایه انواع ون ومینی بوس برای بیش از ســه کیلو متر 40هزارتومــان و برای بیش از شــش کیلومتر 50هزار تومــان درماه تعیین شــده اســت ، عنوان کــرد: نوع ســرویس به انتخــاب خانــواده هــا درفــرم اولیــه در مدارس تعیین می شــود .
وي بــا اشــاره به اینکــه فعالیــت ســرویس مــدارس به دو شیوه ارزیابی می شود، اظهار کرد : در روش اول مدیران مدارس فعالیت شــرکت ها را ارزیابی می کنند و از 0 تا 100 به آنها نمره می دهند و در پایان ســال تحصیلی نتایج ارزیابی به سازمان تاکسیرانی اعلام می شود و در شیوه دوم سازمان تاکسیرانی به شرکت ها براساس فعالیت امتیاز می دهند .
وی با بیان اینکه اگر شــرکت هــا تخلف کنند یا نمــره پایین کسب کنند ،به هیات انضباطی سازمان تاکسیرانی معرفی می شــوند و از لغــو امتیــاز دو شــرکت و معلق شــدن فعالیت دو شرکت برای یک سال خبر داد.
معــاون اجرایــی ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی اصفهان معیار امتیازدهی از نظر آمــوزش و پرورش را حضور به موقع ، رضایت خانواده ها و رعایت نر خ مصوب سازمان اعلام کرد .
جعفریان با بیان اینکه نشانی شرکت های حمل و نقل در سایت سازمان تا کسیرانی اصفهان قابل دسترسی است، گفت : شــهروندان می توانند با توجه به اینکه کدام شرکت در محدوده مســکونی آنها قرار دارد ،از خدمات آنها استفاده کنند.
وی با بيان اينكه امسال جلسات متعددی با پلیس راهور برگزار شــده اســت و با خودروهایی که بیــش از ظرفیت خود دانش آموز سوار کنند، برخورد می شود تصريح كرد: شــهروندانی کــه از عملکــرد شــرکت های حمل و نقل در زمینه ســرویس مدارس شکایت دارند، می توانند با شماره تلفن 35688100تماس بگیرند یا به سامانه پیامکی 2000261 پیامک بزنند.


کلیدواژه ها :تاکسیرانی
منبع : باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط

پربازدیدترین امروز

website tracking