۱۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶

آیین عزاداری «۴۰ منبری» در خرم‌آباد

آیین عزاداری «۴۰ منبری» در خرم‌آباد
گروه فرهنگی ـ «۴۰‌ م‍ن‍ب‍ر‌» آی‍ی‍ن‌ وی‍ژه‌ بانوان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ در روز ت‍‍اس‍و‌ع‍‍اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا پ‍‍ا‌ی‌ ب‍ر‌ه‍ن‍ه‌ و ن‍ق‍‍اب‌ ب‍ر ص‍ورت‌ ۴۰ ش‍م‍‍ع‌ به نیت حضرت زینب(س) در ۴۰ منبر یا م‍ج‍ل‍س‌ ‌ع‍ز‌اداری ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(‌ع‌) روش‍ن‌ می‌کنند‌.

به گزارش ایکنا از لرستان، در استان لرستان آیین‌ها و مراسم‌ ویژه‌ای مخصوص آقایان ازجمله سنت ریش‌تراشان، گل‌مالی، زنجیرزنی و سینه‌زنی در قالب هیئت‌های عزاداری وجود دارد و در این بین بانوان لرستانی به‌ویژه در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد نیز آیین‌های ویژه خود را دارند که از جمله آن می‌توان به آیین ۴۰ منبر اشاره کرد.
‌چ‍‍ه‍ل‌ م‍ن‍ب‍ر میراث معنوی بروجرد است که به‌صورت گسترده و با حضور پرشور بانوان در خرم‌آباد برگزار می‌شود و بانوان در روز ت‍‍اس‍و‌ع‍‍ا ب‍‍ا پ‍‍ا‌ی‌ ب‍ر‌ه‍ن‍ه‌ و ن‍ق‍‍اب‌ ب‍ر ص‍ورت‌ ۴۰ ش‍م‍‍ع‌ به نیت در ۴۰ منبر یا م‍ج‍ل‍س‌ ‌ع‍ز‌اداری ‌ام‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(‌ع‌ ) روش‍ن‌ می‌کنند‌ ت‍‍ا ‌از ‌ای‍ن‌ طری‍ق‌ ب‍‍ا ر‌از و ن‍ی‍‍از ب‍‍ا م‍‍ع‍ب‍ود ی‍ک‍ت‍‍ا‌ی‌ خ‍ود، ن‍ی‍‍از‌ه‍‍ا و ح‍‍اج‍ت‌ خ‍ود ر‌ا ب‍ر‌آورده‌ ک‍ن‍ن‍د.در ‌ای‍ن‌ س‍ن‍ت‌ دی‍ن‍‍ی‌ زن‍‍ان‌ ‌از ‌اب‍ت‍د‌ا ت‍‍ا ‌ان‍ته‍‍ا‌ی‌ این ‌آی‍ی‍ن‌ با نیت‌های درونی خود مهر سکوت بر لب می‌زنند‌ و ت‍ن‍‍ه‍‍ا ب‍‍ا زمزمه و ذک‍ر ک‍ل‍م‍ه‌ ‌«ال‍ل‍ه‌» و ی‍‍ا ف‍رس‍ت‍‍ادن‌ ص‍ل‍و‌ات‌ ب‍ر م‍ح‍م‍د(ص‌) و خ‍‍ان‍د‌ان‌ پ‍‍اک‍ش‌ م‍س‍ی‍ر ح‍رک‍ت‌ خ‍ود ر‌ا ‌اد‌ام‍ه‌ م‍‍ی‌‌د‌ه‍ن‍د.

کلیدواژه ها :خرم آباد
منبع : خبرگزاری قرآن

پربازدیدترین امروز

website tracking