۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۳۷

ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۵ ﻫﺰاﺭ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫای سیل زدگان گلستان

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻔﺖ: ﺑﻴﺶ از ۴۵ ﻫﺰاﺭنفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎی سیل زدگان ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭیی ﺭاﻳﮕﺎﻥ برای بیماران ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪ.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ، ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻱ اﻋﻀﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺤﺮاﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ استان ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ۱۰۴ هزار نفر از مردم ﮔﻨﺒﺪ، ﺁﻕ ﻗﻼ، ﮔﻤﻴﺸﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭﺗﺮﻛﻤﻦ و مینودشت گرفتار این حادثه طبیعی بودند.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: اﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎی اﻭﻝ، ﺭﻭﺯاﻧﻪ ۸ ﺗﺎ ۱۰ هزار ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﻫﺰاﺭ و ۸۰۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ۲۰ ﻛﻤﭗ اسکان ﺩاﺭﻧﺪ.   ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ:یکی اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ بسیار مهم، ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ آﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ۵۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﺎﻧﻜﺮ آب ﺑﻴﻦ سیل زده‌های چادر نشین ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.   گزارشی از وجود  
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩی مبنی ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺑﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ اﻓﺰﻭﺩ: بحث ﻛﻠﺮاﺳﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ اﻳﻦ مناطق صورت گرفت و در این راستا ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﻂﻠﻮﺏ  گزارش ﺷﺪ.

ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ اﺳﻬﺎﻝ ﺣﺘﻤﺎ اﺯ ﺁﺏ ﺑﻂﺮی و ﺁﺏ ﺟﻮﺷﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎفتی ﻣﻮاﺭﺩ اﺳﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ﺯﺩه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرایط ﻋﺎﺩی ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺭﺯی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻭی ﮔﻔﺖ: ۴ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ به ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اعزام شد و ۴۵ ﻫﺰاﺭ و ۹۱۷ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ نیز ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭیی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ: ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻡ ﺗﺮاپی، ﺗﺰﺭﻳﻘﺎﺕ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ و ﻭﻳﺰﻳﺖ ﻣﺎﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓت و ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺗﻦ ﺁهک ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺭﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی منازل و محیط زندگی، ﺗﻮﺯﻳﻊ  ﺷﺪ.

ﻭی ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪاشتی ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪه اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﻴﺮ ﺩﻧﺪاﻥ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬایی و ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ نیز ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.

ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎنی اﺧﺘﻼلی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﺮﻕ ﺷﺪگی ﻫﺎ و ﺗﺮﻭﻣﺎﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺷﺖ همه ﻣﺮخصی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ و کلینیک  ﻫﺎ ﻟﻐﻮ و ﻓﺮاﺧﻮاﻥ حضور در محل کار ﺩاﺩه ﺷﺪ.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی ﺻﺤﺮایی ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺰاﻡ ﺷﺪﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎتی ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭاﺩﻳﻮﻟﻮﮊی، ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮاﺭﺵ و ,,, ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ: یکی اﺯ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻣﺎنی ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی ﻫﻤﻜﺎﺭاﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ برای خدمات رسانی به سیل زدگان و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﺏ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ یک ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ این سامانه ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و این موضوع ﻭﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳز اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ و ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ.


ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ اﻭﺭﮊاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ, ۸ ﻫﺰاﺭ و ۷۳۲ ﺑﻮﺩ و ۱۱۴ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ طی اﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺟﺮاﺣی ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ اﻓﺰﻭﺩ: همچنین، به ۵۳۵ مورد مادرباردار خدمات ارائه شد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/ م   ﻭﻳﺰﻳﺖ  ﺳﻴﻞ ﺯﺩه گان ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫا
منبع : باشگاه خبرنگاران

پربازدیدترین امروز

website tracking