۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۲۵

ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۵ ﻫﺰاﺭ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫای سیل زدگان گلستان

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰشکی ﮔﻔﺖ: ﺑﻴﺶ از ۴۵ ﻫﺰاﺭنفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎی سیل زدگان ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭﻳی ﺭاﻳﮕﺎﻥ برای بیماران ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺷﺪ.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان ،ﺩﺭ ﺳﻴﻞ اﺧﻴﺮ ۱۰۴ هزار نفر از مردم ﮔﻨﺒﺪ، ﺁﻕ ﻗﻼ، ﮔﻤﻴﺸﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭﺗﺮﻛﻤﻦ و مینودشت گرفتار این حادثه طبیعی بودند.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: اﺳﻜﺎﻥ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺎی اﻭﻝ، ﺭﻭﺯاﻧﻪ ۸ ﺗﺎ ۱۰ هزار ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﻫﺰاﺭ و ۸۰۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ۲۰ ﻛﻤﭗ اسکان ﺩاﺭﻧﺪ.   ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ:یکی اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ بسیار مهم، ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ آﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ۵۰ ﻫﺰاﺭ ﺗﺎﻧﻜﺮ آب ﺑﻴﻦ سیل زده‌های چادر نشین ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.

ﻭی ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩی مبنی ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺑﺎ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ اﻓﺰﻭﺩ: بحث ﻛﻠﺮاﺳﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ اﻳﻦ مناطق صورت گرفت و در این راستا ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ برداری ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪنی ﻣﻂﻠﻮﺏ  گزارش ﺷﺪ.

ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی اﺯ اﺳﻬﺎﻝ ﺣﺘﻤﺎ اﺯ ﺁﺏ ﺑﻂﺮی و ﺁﺏ ﺟﻮﺷﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎﺩه ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎفتی ﻣﻮاﺭﺩ اﺳﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞ ﺯﺩه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ شرایط ﻋﺎﺩی ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺭﺯی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻭی ﮔﻔﺖ: ۴ ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ به ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اعزام شد و ۴۵ ﻫﺰاﺭ و ۹۱۷ نفر ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫﺎ ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ۴۲ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ تیز ﻧﺴﺨﻪ ﺩاﺭﻭیی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻋﺎﺭﻑ ﻧﻴﺎ اﻓﺰﻭﺩ: ﺧﺪﻣﺎتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻡ ﺗﺮاپی، ﺗﺰﺭﻳﻘﺎﺕ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ و ﻭﻳﺰﻳﺖ ﻣﺎﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓت و ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺗﻦ ﺁهک ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاﺭﻫﺎ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮنی منازل و محیط زندگی، ﺗﻮﺯﻳﻊ و ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪ.

ﻭی ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪاشتی ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪه اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺴﻮاک و ﺧﻤﻴﺮ ﺩﻧﺪاﻥ، ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬایی و ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ نیز ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﮔﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪ.


اﻧﺘﻬﺎی ﭘﻴﺎﻡ/ م   ﻭﻳﺰﻳﺖ  ﺳﻴﻞ ﺯﺩه گان ﺩﺭ ﻛﻤﭗ ﻫا
منبع : باشگاه خبرنگاران

پربازدیدترین امروز

website tracking