۲۱ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۲

محمدرضا درودی، لعلا جهانشاهلو، سید کمال‌الدین شهریاری

سنجش مؤلفه‌های اقتصادی شهر بر روی رضایتمندی و جابه‌جایی مسکونی خانوار

سنجش مؤلفه‌های اقتصادی شهر بر روی رضایتمندی و جابه‌جایی مسکونی خانوار
شاخص‌های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه‌های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در ارزیابی ساکنان از محیط‌های سکونتی‌شان، بر میزان جذب و نگهداشت جمعیت در بافت‌های شهری، مؤثر هستند.

چکیده:  

تحقق رضایتمندی در محیط‌های سکونتی، از عوامل متعددی شکل می‌گیرد که یکی از این عوامل، مؤلفه‌های اقتصادی شهر می‌باشد. شاخص‌های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه‌های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در ارزیابی ساکنان از محیط‌های سکونتی‌شان، بر میزان جذب و نگهداشت جمعیت در بافت‌های شهری، مؤثر هستند و به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر انگیزه خانوار به منظور جابه‌جایی سکونتی مطرح می‌شوند. هدف این مقاله، ارزیابی مؤلفه‌های اقتصادی بر روی رضایتمندی سکونتی و تأثیر آن بر جابه‌جایی خانوار در محله نارمک با توجه به سابقه آن در شهر تهران می‌باشد. همچنین این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و با توجه به حجم نمونه، 375 پرسشنامه تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و شاخص CSM انجام شدند. نتایج تحقیق بیانگر رضایت افراد از مؤلفه‌های دسترسی، حمل‌ونقل و امنیت در محدوده و نارضایتی پایین ساکنین از واحدهای مسکونی، خدمات و تسهیلات در محله می‌باشد که این مسائل سبب شده 2/59 درصد تمایل به جابه‌جایی و 8/04 درصد عدم‌تمایل به جابه‌جایی مسکونی با وجود مشکلات حاضر باشند.

نویسندگان:

محمدرضا درودی: دکتری تخصصی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 لعلا جهانشاهلو: استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 سید کمال‌الدین شهریاری: استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری - سال چهارم، شماره 13، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

پربازدیدترین امروز

website tracking