۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۵

وحید خاشعی، سیدمهدی میرحاجی

درآمدی بر مخاطب‌شناسی تلویزیون با روش فراترکیب پژوهش‌های دانشگاهی

درآمدی بر مخاطب‌شناسی تلویزیون با روش فراترکیب پژوهش‌های دانشگاهی
رشد روزافزون پژوهش‌ها در حوزه مخاطب تلویزیونی ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از کم اهمیت شدن این پژوهش‌ها و نیز بهره‌گیری از نتایج مفید آنها، با مطالعاتی ترکیبی، تحلیلی و از بالا، به استخراج راهکارهای رسانه‌ای از آنها مبادرت شود.

چکیده

یکی از بایدهای فعالیت رسانه‌ای، شناخت طیف‌های متنوع مخاطبان و نیازها و علایق آنان است. در شرایطی که رفتار مخاطبان روزبه‌روز در حال تغییر است، چالش رسانه ملی باید کشف این تغییرات رفتاری و پاسخ مناسب به آنها باشد. رشد روزافزون پژوهش‌ها در حوزه مخاطب تلویزیونی ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از کم اهمیت شدن این پژوهش‌ها و نیز بهره‌گیری از نتایج مفید آنها، با مطالعاتی ترکیبی، تحلیلی و از بالا، به استخراج راهکارهای رسانه‌ای از آنها مبادرت شود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش فراترکیب، یافته‌های کیفی و مرتبط با مخاطب را از 40 پایان‌نامه دانشگاهی، بر اساس الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو دریافت و ترکیب کرده و مورد تحلیل همزمان قرار داده است. گزاره‌های به دست آمده از پایان‌نامه‌ها در چهار عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، انگیزشی و خارجی دسته‌بندی شده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مقوله‌های انگیزشی، مهم‌ترین عامل در نتایج پژوهش‌ها در حوزه مخاطب‌شناسی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها: تلویزیون؛ فرامطالعه؛ فراترکیب؛ مخاطب‌پژوهی؛ پایان‌نامه دانشگاهی

نویسندگان:

وحید خاشعی، سیدمهدی میرحاجی

فصلنامه پژوهش های ارتباطی - دوره 23، شماره 88، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس
website tracking