۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۳۴

باقر کرد، عبدالعلی کشته گر، مسلم مبارکی

نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان

نقش رهبری تحولی مدیران در توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان
یکی از عوامل عمده در جهت‌دهی رفتار کارکنان، سبک رهبری اعمال شده در سازمان می‌باشد. هر چه ساختار سازمانی ارگانیک‌تر و سبک رهبری تحول‌آفرین باشد، احتمال توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف کارکنان بیشتر خواهد بود.

چکیده

یکی از عوامل عمده در جهت‌دهی رفتار کارکنان، سبک رهبری اعمال شده در سازمان می‌باشد. هر چه ساختار سازمانی ارگانیک‌تر و سبک رهبری تحول‌آفرین باشد، احتمال توسعه‌ی رفتارهای شهروندی سازمانی از طرف کارکنان بیشتر خواهد بود. گمر­­­ک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور­­، جایگاه ویژه و مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. یکی از عواملی که می‌تواند بر کیفیت خدمات در این بخش تأثیرات عمیقی بگذارد، رفتار شهروندی سازمانی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توسعه و ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان گمرک می‌باشد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرکات سیستان و بلوچستان بود. نمونه مورد بررسی بر اساس جدول کوکران 110 نفر تعیین شد که با روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های T و تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. با نظر اساتید و میانگین واریانس، روایی سئوال‌ها در حد مطلوبی ارزیابی شد. آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 0/6 بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تأیید است. مقدار میانگین واریانس استخراج شده AVE همواره بزرگتر از 0/5 است بنابراین روایی همگرا نیز تأیید شد. مقدار روایی مرکب  CR نیز بزرگتر از AVE است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که میان مؤلفه رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی با ضریب تأثیر 0.712همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها: رهبری تحول‌آفرین؛ رفتار شهروندی؛ موفقیت سازمانی

نویسندگان:

باقر کرد: دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

عبدالعلی کشته گر: استادیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مسلم مبارکی: کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله پژوهش های مدیریت عمومی - دوره 9، شماره 32، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع : فارس

پربازدیدترین امروز

website tracking